Site içi Arama 

 

 

 

Kilis Belediyesi - İlan ve duyuru

  İlan ve  Duyurular

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI USUL VE ESASLARI

              Belediyemiz bünyesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü Personeline yönelik Zabıta Amiri  ve Zabıta Komiseri Kadrosunda  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılacak kadrolar;

Zabıta Amiri

1. Derece

1  Adet

Zabıta Komiseri

5. Derece

3  Adet

 

              Sınava Katılmak isteyen adayların bu formun ekinde yer alan Başvuru Formunu doldurmaları ve en geç  07/12/2018 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava İlişkin Başvuru Koşulları ve Sınav Takvimi aşağıdadır.

Başvuru Koşulları

a) Zabıta Amiri Kadrosu ;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve                

    dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak,

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun      

    68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

 

b) Zabıta Komiseri Kadrosu ;

 1) En az lise mezunu olmak,

 2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve   

     dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

 3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

 4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 5) Kadro durumu elverişli olmak,

 

 

Yazılı Ve Sözlü Sınav Konu Başlıkları

1-  Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;

        1) Genel esaslar,

        2) Temel haklar ve ödevler,

        3) Devletin temel organları,

  

  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik,

 

  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

 

  ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

 

  d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

 

  e) Mesleki temel eğitim;

         

         1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

         2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

         3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat,

         4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat,

         5) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında

              16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

         6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,

         7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,

         8) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat,

         9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,

       10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat,

       11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

       12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

       13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve bu Yönetmelik,

2 - Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

3 - Ayrıca zabıta amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

4 - Eğitim programının %60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

Sınav Takvimi

Başvuruların Alınması

19.11.2018  - 07.12.2018

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınava Yönelik Eğitime Katılacak personelin kesinleşmesi

10.12.2018 - 12.12.2018

Sınav Kurulunca Kesin Aday Listesinin Belirlenmesi

13.12.2018

Kesin Aday Listesine  İtiraz

Kesin Aday Listesinin Belirlenmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde

Kesin Aday Listesine İtirazların Sonuçlanması

İtiraz tarihinin sona ermesini müteakip 10  gün içerisinde

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Eğitim Süreci

02.01.2019  - 18.01.2019 Her gün 7 saat olmak üzere 09:00-12:00 ile

 13.00 - 17:00 saatleri arasında

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati

21.01.2019   saat 10:00

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

22.01.2019

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz

Yazılı Sınav Sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazın Sınav Kurulunca Değerlendirilmesi

İtiraz tarihinin sona erdiği günü müteakip 10 gün içerisinde

Sözlü Sınav Hakkı Kazanan Adayların İlanı

05.02.2019

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

06.02.2019

Kilis Belediyesi

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

07.02.2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sözlü Sınav Sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde

Kesinleşen Başarı Sırasının İlanı

13.02.2019

Atamaların Yapılacağı Tarih

En geç 3 ay içerisinde

 

Kilis Belediyesi Resim Arşivi

 

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR


 
 

 

 

 

 

Kilis Belediyesi

 


Meclis Üyeleri

Meclis Gündemi

Baskan Yardımcıları

Hizmet Birimleri

Meclis Kararları

Yönetim Şeması


İletisim

Hizmet Standartları

Etik Komisyonu

Müdürlükler

Faaliyet Raporu

Stratejik Plan

T.C. Kamu Denetçiligi Kurumu
 

İÇ KONTROL
 EYLEM PLANI
2017 - 2018